Novinka v legislativě

Aktuální změny a novinky v legislativních nařízeních a doporučeních

Úsporný balíček zvýší sazby DPH

01. 01. 2010

Od 1. 1. 2010 se zvýší obě sazby DPH.

Ve sbírce zákonů vyšel zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. V zákoně o DPH novela zvyšuje od 1. 1. 2010 obě sazby DPH.

Základní sazba DPH se zvyšuje z 19 % na 20 % a snížená sazba DPH z 9 % na 10 %. Změna je účinná od roku 2010. Speciální přechodná ustanovení se týkají následujících oblastí:

Plátce, který dodává elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad nebo poskytuje telekomunikační služby, je za zúčtovací období zahrnující jak část roku 2009, tak část roku 2010 oprávněn provést mimořádný odečet z měřících zařízení, případně provést propočet spotřeby k 31. 12. 2009, a to i tehdy, bude-li odečet z měřících zařízení proveden až po tomto datu. Pak u spotřeby za období do 31. 12. 2009 plátce uplatní sazbu daně platnou do konce roku 2009 (9 % nebo 19 %) a u spotřeby za období od 1. 1. 2010 plátce uplatní sazbu daně platnou od roku 2010 (10 % nebo 20 %).

Plátce, kterému vznikla povinnost přiznat daň z úplat přijatých přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění do konce roku 2009, použije při vyúčtování těchto přijatých úplat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění po 1. 1. 2010 sazbu DPH platnou ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty při přijetí úplaty.

U smluv o finančním pronájmu, které byly uzavřeny a jejichž předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do konce roku 2008 se po 1. 1. 2010 uplatní sazba daně platná do konce roku 2008.