Novinka v legislativě

Aktuální změny a novinky v legislativních nařízeních a doporučeních

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů

25. 02. 2011

Od roku 2011 se postupuje v oblasti počítání zákonných lhůt podle daňového řádu, který nahradil zákon o správě daní a poplatků. Podle daňového řádu se mění přístup k počítání lhůt stanovených podle týdnů, měsíců a let. Lhůta na rozdíl od let předchozích běží až ode dne následujícího po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

 

V důsledku této změny lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob končí až 1. 4., nikoliv 31. 3. jako v předchozích letech. Obdobně pokud daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce nebo pokud má poplatník povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, končí lhůta pro podání daňového přiznání 1. 7., nikoliv již 30. 6. Pokud má poplatník jako účetní období hospodářský rok odlišný od roku kalendářního, platí prodloužení lhůty o 1 den oproti předchozím letem obdobně. Stejný termín platí též pro splatnost daně z příjmů.