Novinka v legislativě

Aktuální změny a novinky v legislativních nařízeních a doporučeních

Odpočet 5 000 Kč měsíčně na auto

04. 05. 2009

Formou poslaneckého návrhu byla do Parlamentu předložena novela zákona o daních z příjmů, která by měla umožnit paušální odpočet za vozidlo u drobných podnikatelů.
Podle návrhu novely zákona o daních z příjmů, který byl formou pozměňovacího návrhu k poslaneckému návrhu novely zákona o správě daní a poplatků předložen Poslanecké sněmovně, by měly u výdajů na vozidla nastat následující změny:

  • Má být zaveden paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem zahrnutým v obchodním majetku nebo v nájmu podnikatele. Tento paušál lze uplatnit tehdy, pokud nebyly uplatněny výdaje na vozidlo v prokázané výši výdajů na spotřebované pohonné hmoty, nebo ve výši náhrady výdajů u zahraničních pracovních cest, při kterých skutečné výdaje nelze prokázat.
  • Paušální výdaj může být uplatněn ve výši 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů. Nemůže jít však o ostatní příjmy podle § 10.

  • Podmínkou je, že podnikatel nepřenechal současně toto silniční motorové vozidlo ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě.
  • Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové silniční motorového vozidlo uplatnit pouze 80 % paušálního výdaje na dopravu, tj. 4 000 Kč. Pokud poplatník u některého vozidla uplatní krácený paušální výdaj na dopravu, potom platí předpoklad, že ostatní vozidla, u nichž poplatník uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Přepokládá se, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak.

  • Paušální výdaj na dopravuje je možné uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.
  • Výdaje na spotřebované pohonné hmoty a parkovné vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla, nelze již uplatnit souběžně s paušálním výdajem na dopravu. Dále nelze uplatnit 20 % ostatních skutečných výdajů vynaložených v souvislosti s vozidlem, pokud je uplatněn pouze krácený paušální výdaj ve výši 4 000 Kč. Zároveň s paušálním výdajem nelze pochopitelně uplatnit náhradu výdajů za spotřebované pohonné hmoty.
  • Pokud je poplatník povinen použít jen 80 % paušálního výdaje, uplatní rovněž jen 80 % odpisů.
Účinnost změny je navržena od zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, které započalo v roce 2009. Závisí však na schválení Parlamentem.